Põhikiri

Põhikiri

Mittetulundusühingu “Baltisaksa Kultuuri Selts Eestis” (edaspidi: selts) põhikiri on kinnitatud asutamiskoosolekul 29.detsembril 1988 ja kinnitatud üldkoosolekul 22. veebruaril 1995 ja viidud vastavusse mittetulundusühingute seadusega ja kinnitatud 23. veebruaril 1999 toimunud üldkoosoleku otsusega.

I. Seltsi nimi, asukoht, eesmärk ja majandusaasta

1.1. Seltsi ametlik nimi on “Baltisaksa Kultuuri Selts Eestis”.

1.2. Seltsi asukoht on Eesti Vabariik, Tallinna linn.

1.3. Seltsi eesmärk on baltisaksa rahvusrühma ajaloo tutvustamine avalikkusele, baltisaksa kultuuripärandi uurimine ja kaitse ning sidemete arendamine baltisakslaste ja nende kultuuriorganisatsioonidega.

1.4. Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

1.5. Selts on asutatud tähtajatult Tallinnas 29. detsembril 1988.

II. Seltsi liikmeks vastuvõtmise ning seltsist väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord

2.1. Liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga 18-aastaseks saanud isik, kes soovib arendada seltsi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, esitab seltsi juhatusele kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma seltsi põhikirja, ja tasub seltsi üldkoosoleku poolt kinnitatud liikmemaksu.

2.2. Liikmeks vastuvõtmise otsustab seltsi juhatus või põhikirja punkt 2.6 toodud juhul üldkoosolek.

2.3. Liige võib kirjaliku avalduse põhjal igal ajal seltsist välja astuda.

2.4. Liikme võib seltsist välja arvata, kui ta ei ole teise majandusaasta lõpuks tasunud liikmemaksu või on seltsi olulisel määral kahjustanud.

2.5. Liikme väljaarvamise otsustab seltsi juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutamisest väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist. Liikmel on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamise koosolekul. Liikme väljaarvamise otsustab juhatus lihthäälteenamusega.

2.6. Juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval seltsi üldkoosolekul.

III. Liikmete õigused ja kohustused

3.1. Liikmetel on õigus:
a) osaleda hääleõigusega seltsi üldkoosolekul
b) olla valitud seltsi juhatuse, revisjonikomisjoni ja muude organite liikmeks
c) saada seltsi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet seltsi tegevuse kohta.

3.2. Liige on kohustatud:
a) järgima seltsi tegevuses osalemisel põhikirja ja seltsi organite otsuseid
b) tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks seltsi liikmemaksu
c) teatama seltsi juhatusele seltsi liikmete arvestuse pidamiseks oma aadressi ja isikukoodi ning nende andmete muutumisest hiljemalt 2 kuu jooksul.

3.3. Liikmemaksule täiendavate varaliste kohustuste panemiseks liikmele on vajalik üldkoosoleku ühehäälne otsus.

IV. Üldkoosolek

4.1. Seltsi kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, millel igal seltsi liikmel on üks hääl.

4.2. Üldkoosoleku pädevuses on:
a) põhikirja muutmine
b) eesmärgi muutmine
c) seltsi tegevuse lõpetamine
d) juhatuse, revisjonikomisjoni ja muude organite valimine
e) juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise
otsustamine ja selles tehingus või nõudes seltsi esindaja määramine
f) seltsile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja
asjaõigusega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks
g) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

4.3. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:
a) aastaaruande kinnitamiseks
b) juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 seltsi liikmetest
c) muudel juhtudel, kui seda nõuavad seltsi huvid.

4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab seltsi juhatus igale liikmele 2 nädalat enne üldkoosolekut vastava kirjaliku teate.

4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui osaleb üle 1/2 seltsi liikmetest.

4.6. Üldkoosolek otsustab lihthäälteenamusega, kui seltsi põhikiri või seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet. Igal liikmel on õigus teha ettepanek salajaseks hääletamiseks.

4.7. Seltsi põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus ja seltsi eesmärgi muutmiseks või tegevuse lõpetamiseks on vajalik üldkoosoleku ühehäälne otsus.

V. Juhatus

5.1. Seltsi tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on 3 kuni 5 liiget.

5.2. Juhatuse liikmed valib üldkoosolek 1 aastaks.

5.3. Juhatuse liikmed jagavad ametid.

5.4. Juhatuse esimees on seltsi esimees.

5.5. Kõigis õigustoimingutes esindab seltsi juhatuse esimees, sekretär ja laekur.

5.6. Seltsi nimel 3200 eurot ületatavate tehingute sooritamiseks peab juhatus saama eelneva nõusoleku üldkoosolekult.

5.7. Juhatus otsustab lihthäälteenamusega.

VI. Osakondade õigused ja kohustused

6.1. Vähemalt 5 seltsi liiget võivad moodustada seltsi piirkondliku osakonna.

6.2. Osakonna kõrgeimaks organiks on osakonna koosolek. Osakonna koosoleku kutsub kokku osakonna juhataja vastavalt vajadusele või vähemalt 1/10 osakonna liikmete kirjalikul nõudmisel.

6.3. Osakonda juhib ja esindab õigustoimingutes juhataja, kes valitakse ametisse 1 aastaks osakonna koosolekul osakonna liikmete lihthäälteenamusega.

6.4. Osakonda kuuluvate liikmete liikmemaks jääb osakonda.

6.5. Osakonna varaliste vahendite kasutamise õigus on osakonna juhatajal osakonna koosolekul otsustatud korras.

6.6. Osakonnad on kohustatud esitama seltsi juhatusele aastaaruande 1 kuu jooksul peale seltsi majandusaasta lõppu

VII. Tegevuse lõpetamine. Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine.

7.1. Seltsi tegevuse lõpetamisel, seltsi ühinemisel või jagunemisel üldkoosoleku otsuse alusel otsustatakse samal koosolekul seltsi allesjäänud vara edasine kasutamine.

7.2. Seltsi likvideerimine toimub seaduses ettenähtud korras.

7.3. Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

7.4. Seltsi likvideerimisel antakse allesjäänud vara sarnase eesmärgiga mittetulundusühingu valdusse.